Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Splošno jezikoslovje

Vsebine

Slušatelji usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Fonetika in fonologija 30 30 0 0 6 letni
Pregled splošnega jezikoslovja 30 30 0 0 6 zimski
Pregled uporabnega jezikoslovja 30 30 0 0 6 zimski
Teorija jezika J I 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Madžarski jezik 1 (I) - Neindoevropski jezik 1 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 1 (II) 0 0 60 0 3 letni
Sodobni japonski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 8 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Teorija opisnega jezikoslovja – skladnja 30 30 0 0 6 letni
Uporabno jezikoslovje - jezikovno in družbeno razslojevanje 30 30 0 0 6 zimski
Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko 30 30 0 0 6 letni
Zgodovinsko jezikoslovje 45 15 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Logika in argumentacija 0 0 0 0 5
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4 zimski
Uvod v jezikovno tipologijo 30 0 0 0 3 letni
Uvod v vezalno fonologijo 30 0 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Teorija jezika J II 60 0 0 0 6 zimski
Teorija opisnega jezikoslovja – semantika 45 15 0 0 6 zimski
Uporabno jezikoslovje - jezik in govorec 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Logika in argumentacija 0 0 0 0 5
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4 zimski
Uvod v jezikovno tipologijo 30 0 0 0 3 letni
Uvod v vezalno fonologijo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Logika in argumentacija 0 0 0 0 5
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4 zimski
Uvod v jezikovno tipologijo 30 0 0 0 3 letni
Uvod v vezalno fonologijo 30 0 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka