Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje

Vsebine

Primerjalno jezikoslovje raziskuje jezik z diahronega vidika, zato ga ne zanima le opis konkretnih jezikov, pač pa predvsem razvoj do sinhronega stanja, ki pojasnjuje tudi njihovo raznolikost. Študenti in študentke dobijo vpogled v glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnjo in pomenoslovje indoevropskega prajezika, izhajajoč iz stanja v glavnih arhaičnih indoevropskih jezikih. Poudarek je na stari indijščini (sanskrtu), avestijščini, stari perzijščini, stari grščini, latinščini, hetitščini in drugih starih anatolskih jezikih, gotščini, litovščini, stari cerkveni slovanščini, albanščini in stari irščini. V času študija se študenti in študentke poglobljeno spoznajo z desetimi starimi oz. starinskimi indoevropskimi jeziki (njihovo opisno in zgodovinsko slovnico), v katere se lahko pozneje usmerijo tudi v obliki specialističnega študija. Program vključuje tudi edino pedagoško enoto, v okviru katere je na Slovenskem mogoče pridobiti vse kompetence, ki pritičejo študiju indologije (s poudarkom na sanskrtu in drugih staroindijskih jezikih ter pripadajoči književnosti) in stare orientalistike (tj. študiju starih jezikov in kultur Prednje Azije). Diplomanti in diplomantke študija po predlaganem študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca ter posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja jim omogočajo, da razumejo, interpretirajo in kritično ovrednotijo literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega, in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin. Usposobljeni so za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Imajo poglobljeno znanje osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvojijo v zelo kratkem času. Zaradi tega so primerni tudi za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Program je dvopredmetni, kar pomeni, da ga je treba kombinirati z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma smerjo. Možne so različne kombinacije, priporočamo pa zlasti kombinacije s študijskimi programi Primerjalno slovansko jezikoslovje (na Oddelku za slavistiko), Grški jezik, književnost in kultura ali Latinski jezik, književnost in kultura oz. Antični in humanistični študiji (vse na Oddelku za klasično filologijo), v kombinaciji s študijem katerega koli tujega jezika, študijem splošnega jezikoslovja in s študijem arheologije.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje
Historična fonetika indoevropskih jezikov I 30 0 30 0 4 zimski
Historična fonetika indoevropskih jezikov II 30 0 30 0 4 letni
Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj 45 15 0 0 5 letni
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4 zimski
Stara grščina I/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina I/2 0 0 30 0 3 letni
Stara indijščina I/1 30 0 30 0 4 zimski
Stara indijščina I/2 30 0 30 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje
Hetitščina I/1 30 0 30 0 4 zimski
Hetitščina I/2 30 0 30 0 4 letni
Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj 45 15 0 0 5 letni
Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov 45 0 0 0 4 zimski
Stara grščina II/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina II/2 0 0 30 0 3 letni
Stara indijščina II/1 30 0 30 0 4 zimski
Stara indijščina II/2 30 0 30 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje
Analiza vedske himnike 0 30 0 0 3 zimski
Hetitski seminar 0 60 0 0 3 letni
Hetitščina II/1 15 15 0 0 3 zimski
Hetitščina II/2 15 15 0 0 3 letni
Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino 30 30 0 0 4 zimski
Verbalna morfologija indoevropskih jezikov 45 0 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Fonetika in fonologija 30 30 0 0 6 letni
Latinščina, intenzivni tečaj I 60 0 0 0 5 zimski
Latinščina, intenzivni tečaj II 60 0 0 0 5 letni
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Pregled splošnega jezikoslovja 30 30 0 0 6 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka