Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno jezikoslovje

Vsebine

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno jezikoslovje usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca oziroma intelektualke ter posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja jim omogočajo, da lahko razumejo, interpretirajo in kritično ovrednotijo literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin. Magistranti in magistrantke razpolagajo s poglobljenim znanjem jezikov indoevropske jezikovne družine (starih in sodobnih), zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvojijo v zelo kratkem času. Sposobni so znanstvenega mišljenja, predvsem pa razumevanja in opisa jezikovnih pojavov v diahroni perspektivi. Usposobljeni so tudi za nadaljnji, znanstveno usmerjeni študij na področju primerjalnega jezikoslovja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno jezikoslovje
Avestijščina in stara perzijščina 60 0 0 0 6 letni
Indoevropska dialektologija 0 0 30 0 3 letni
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6 letni
Laringalna teorija 30 0 0 0 4 zimski
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno jezikoslovje
Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja 60 0 0 0 6 zimski
Magistrski izpit 0 0 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Starocerkvenoslovanska skladnja 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v jezikovno tipologijo 30 0 0 0 3 letni
Vezalna fonologija I 30 0 0 0 6 letni
Zgodovina grškega jezika 60 0 0 0 3 zimski
Zgodovina latinskega jezika 60 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka