Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje

Vsebine

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin.

Usposobljen je za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. Zaradi tega je primeren za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Historična fonetika indoevropskih jezikov I 30 0 30 0 4 zimski
Historična fonetika indoevropskih jezikov II 30 0 30 0 4 letni
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4 zimski
Stara grščina I/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina I/2 0 0 30 0 3 letni
Stara indijščina I/1 30 0 30 0 4 zimski
Stara indijščina I/2 30 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Fonetika in fonologija 30 30 0 0 6 letni
Latinščina, intenzivni tečaj I 60 0 0 0 5 zimski
Latinščina, intenzivni tečaj II 60 0 0 0 5 letni
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Pregled splošnega jezikoslovja 30 30 0 0 6 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Hetitščina I/1 30 0 30 0 4 zimski
Hetitščina I/2 30 0 30 0 4 letni
Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov 45 0 0 0 4 zimski
Stara grščina II/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina II/2 0 0 30 0 3 letni
Stara indijščina II/1 30 0 30 0 4 zimski
Stara indijščina II/2 30 0 30 0 3 letni
Uvod v etimološko metodo in študij virov 45 15 0 0 5 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Analiza vedske himnike 0 30 0 0 3 zimski
Hetitski seminar 0 60 0 0 3 letni
Hetitščina II/1 15 15 0 0 3 zimski
Hetitščina II/2 15 15 0 0 3 letni
Uvod v etimološko metodo in študij virov 45 15 0 0 5 letni
Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino 30 30 0 0 4 zimski
Verbalna morfologija indoevropskih jezikov 45 0 0 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 5

Sodelavke in sodelavci oddelka