Latinščina, intenzivni tečaj II

Latinščina, intenzivni tečaj II

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Sintaksa: odvisniki druge stopnje (odvisna pogojna perioda); accusativus in nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundij in gerundivni sklad; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor.

Prevajanje:
- tvorjenje daljših sestavljenih povedi in prevajanje krajših besedil v latinščino ob uporabi zahtevnejših tujejezičnih slovarjev;
- branje in slovenjenje krajših izvirnih latinskih besedil.