Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2

Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – Obravnavanje publicističnega jezika v okviru dveh večjih tematskih sklopov (kriminal, kultura). Posebna pozornost je namenjena jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficialjno-delovoj stilj» z zgledi poslovnih dopisov in zunanjetrgovinskih pogodb. Pri slovničnih strukturah je poudarek na deležniških konstrukcijah, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.
C - Ob analizi odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 19.-21. stoletja, ki predstavljajo različne smeri in zvrsti, študent spozna tipično rabo besedja in slovničnih struktur ter različne strategije bralnega razumevanja umetnostnega besedila‚ razširi svoje poznavanje relevantnih vidikov kulture in civilizacije Rusije obravnavanega obdobja.

Slovnični priročniki:
• О.И. Глазунова: Грамматика русского языка в упражнeниях и коммeнтариях. Mорфология. Санкт-Пeтeрбург “Златоуст”, 2000, str. 196-216. COBISS.SI-ID 2423101
• Г. А. Битехтина, Е. А. Зелинская, Л. П. Клобукова: По-русски - без ошибок! (Пособие по грамматике русского языка для иностранных учащихся), str. 41-43, 151-158. http://www.tnu.in.ua/study/refs/d179/file1331376.html?ysclid=lmj5uhr3ie…
• И. В. Одинцова, Н. М. Малашенко, Е. Л. Бархударова: Рабочая тетрадь по русской грамматике (Для иностранных учащихся), str.92-115. https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B…

Učbeniki:
А. Н. Богомолов: Новости из России-2009. Русский язык в средствах массовой информации. Москва 2009. 6-101, 166-187. COBISS.SI-ID 46460514
С. Хавронина, А. Широченская: Русский язык в упражнениях, «Русский язык», 2012, 234-253 COBISS.SI-ID 31908445
С.И. Дeрягина, E.В. Mартынeнко, И.И. Гадалина, Н.П. Кирилeнко: В газeтах пишут .... Mосква, 104-110. https://www.scribd.com/document/380397169/%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%…
А. К. Демидова‚ Е. А. Смирнов: Руская коммерческая корреспонденция. Mосква 1985, str. 93 - 145 COBISS.SI-ID 57515106
Slovarji:
• А. Н. Тихонов, ..: Словарь-справочник по русскому языку. Москва: «Словари» 1995. COBISS.SI-ID 2223458
• Н. Г. Комлев: Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). Издательство Московского университета 1995. COBISS.SI-ID 1897570
• А. Лебедев: Sokr.ru — самый полный словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка https://www.sokr.ru/
• П. Н. Денисова, В. В. Морковкина: С.ловарь сочетаемости слов русского языка. Москва: «Русский язык» 1983. http://vassilenkoanatole.narod.ru/slovar-sochet_slov.pdf
• В.М. Дерибас: Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка. Москва: «Русский язык» 1983. COBISS.SI-ID 7717376
• Časopisi, revije («Независимая газета» https://www.ng.ru/gazeta/, «Московские новости» https://www.mn.ru/?ysclid=lmg0exf17535798839 , «Аргументы и факты» https://aif.ru/?ysclid=lmg0kilkqf290073529, Delo, Dnevnik COBISS.SI-ID 23491677 idr.), internet (http:// www.polit.ru/, http:// www.rambler.ru, http:// www.yandex.ru, …)
• Н.В. Кулибина: Читаем стихи русских поэтов. Пособие по обучению чтению художественной литературы. – 2–е изд.‚ Испр. – СПб: «Златоуст»‚ 1999. с. 53-95. https://aldebaran.ru/download/v_kulibina_n/kniga_chitaem_stihi_russkih_… (dostopno na dan 14.9.23)
• Русская классика https://mybook.ru/catalog/klassika/russkaya-klassika/?cursor=cj0xJnA9MS… (dostopno na dan 13.09.2023)
• Онлайн Библиотека Русской классической литературы https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/

Slovarji:
• В.П. Жуков: Словарь русских пословиц и поговорок. – Москва: изд–во Русский язык‚ 1966.COBISS.SI-ID – 56875618
• Словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 20 столетия /ИЛИ РАН; Под ред. Г.Н.Скляревской . – Москва ООО «Издaтельство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»‚ 2001.

Priporočena literatura:
A. Klemenčič, J. Urbas: Ruska poslovna korespondenca. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2024 (V TISKU)

Gradivo, objavljeno v elektronski učilnici.