Kontakt

+386 1 2411 277
Maja.Bitenc@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V zimskem semestru ob sredah od 10.30 do 12h v kabinetu 209 b. Prosim za predhodno najavo po e-pošti. Lahko se dogovorimo tudi za drug termin oz. srečanje preko Zooma.

Kabinet

214

Oddelek za slovenistiko

doc. dr. Maja Bitenc

Maja Bitenc je raziskovalka in docentka na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  Med študijem slovenščine in angleščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je en semester preživela na Univerzi v Tübingenu. Njeno slovenistično diplomsko delo o slovenščini v Nemčiji je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado Filozofske fakultete in nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po delovnih izkušnjah v medijih in šolstvu se je kot mlada raziskovalka posvetila sociolingvistiki in prejela priznanje Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo. Z raziskavami raznolikosti govorjene slovenščine, jezikovnih stališč ter povezave med jezikom in identiteto nadaljuje v okviru podoktorskega projekta Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza.

Interesna področja

Sociolingvistika, jezikovna variantnost in jezikovne spremembe, socialna psihologija jezika, jezikovna stališča, jezik in identiteta, jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, (perceptivna) dialektologija, korpusno jezikoslovje, kritična analiza diskurza, etnografija komunikacije

Zaposlitve

2019–     Vodja in raziskovalka na podoktorskem projektu Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza na Oddelku za slovenistiko FF UL

2017–2018     Raziskovalka na programu Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave ter projektih Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi in Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi na Oddelku za prevajalstvo FF UL

2008–2016     Mlada raziskovalka in od 2010 asistentka na Oddelku za slovenistiko FF UL                    

2007–2008     Učiteljica angleščine na Gimnaziji Želimlje; opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja (oktober 2007)

2006     Učiteljica slovenščine, angleščine in klekljanja na Osnovni šoli Brinje Grosuplje                           

Nekatere druge delovne izkušnje

2004–2007     Sodelavka pri projektu Promoting Tolerance through Literature Posebne skupine za literaturo in kulturo pri Slovenskem društva učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia

2001–2005     Asistentka, prevajalka in tolmačka na šolah slovenščine, učiteljica slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete UL

2004–2005     Urednica in lektorica pri časopisu Idrijske novice

2002–2005     Voditeljica programa na Radiu Odmev

Izobrazba

2008–2016     Podiplomski študij po individualnem študijskem programu; Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

     Doktorska disertacija: Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah. Ljubljana, 2016. 262 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102320. [COBISS.SI-ID 61016674]; mentor: red. prof. dr. Marko Stabej, somentorica: doc. dr. Carmen Kenda-Jež

1994–2006     Študij angleščine in slovenščine, pedagoška smer; Oddelek za anglistiko in Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

     Diploma na slovenistiki: Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württenbergu. Ljubljana, 2005. 144 f. [COBISS.SI-ID 30148962]; mentor: dr. Marko Stabej

     Diploma na anglistiki: Promoting intercultural awareness and tolerance through literature teaching. Ljubljana: [M. Bitenc], 2006. 79 f. [COBISS.SI-ID 32393570]; mentorici: dr. Meta Grosman in dr. Veronika Rot Gabrovec

2004     Študij strokovne literature, opravljanje raziskave za diplomsko nalogo na slovenistiki in obiskovanje intenzivnega tečaja nemščine; Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Nemčija

Nagrade in štipendije

2017     Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo na področju jezikoslovja za disertacijo Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah

2006     Nagrada Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomsko delo Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih na Nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu

2005     Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za delo Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih

2011–2013     Štipendija Ustanove p. Stanislava Škrabca za odlične študente slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja

2004     Štipendija Socrates-Erasmus za študij v tujini

Pedagoško delo

Sodelovanje pri predmetih Izbirni diplomski seminar (predbolonjski program; 2009/2010 in 2011/2012) ter pri seminarjih iz predmetov Družbene razsežnosti slovenskega jezika (2009/2010, 2011/2012 in 2012/2013) ter Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje (2012/2013)

Izvajanje seminarja Govorjeni diskurz (bolonjski študij, izbirni predmet na 2. stopnji) od 2021/2022 naprej

Somentorstvo pri diplomskih nalogah UNI 

JEROVŠEK, Petra. Jezikovna stališča mladih do slovenščine in nemščine na avstrijskem Koroškem: diplomsko delo. Škofja Loka, 2014. [COBISS.SI-ID 56689250
GRUDEN, Ana. Pojmovanje socialne zvrstnosti v slovenskem prostoru s poudarkom na šolstvu: diplomsko delo. Kamnik, 2013. [COBISS.SI-ID 51765090

Delo Petre Jerovšek je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado FF UL (2015) in nagrado Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (2015).

Somentorstvo pri magistrskih nalogah (bolonjski študij)

TRUNK, Lea. Narečni slovar prleške pokrajine: magistrsko delo = Dialect dictionary of Prlekija region: master?s thesis. Ljubljana, 2021. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130125&lang=slv. [COBISS.SI-ID 78381315]

Mentorstvo pri magistrskih nalogah (bolonjski študij)

AGOVIĆ, Haris. Jezik in spol - primerjalna analiza stališč glede spolno vključujoče rabe jezika v časopisih Delo in Die Welt = Sprache und Geschlecht - Vergleichende Analyse der Ansichten über geschlechtergerechte Sprache in den Zeitungen Delo und Die Welt: magistrsko delo. Ljubljana, 2022. [COBISS.SI-ID 121925891]

Izvirni znanstveni članki

Narečni govori in sociolingvistične razmere na Idrijskem. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2021, letn. 66, št. 1, str. 24-34. [COBISS.SI-ID 71259651]

Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti: raziskava s tehniko prikritih dvojic. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 307-318. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n24-2/bitenc-00.pdf. [COBISS.SI-ID 56367714]

Tehnika prikritih dvojic: primerjava in kritično ovrednotenje dveh poskusov. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 319-330. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n24-2/bitenc-01.pdf. [COBISS.SI-ID 56367970]

Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulutre v Baden-Würtembergu. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933, maj-avg. 2006, letn. 54, št. 3/4, str. 55-69. https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2006-03-04-Razprave-MajaBitenc.pdf [COBISS.SI-ID33368930

Monografije, izdane pri domači založbi

Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 362 str. ISBN 978-961-237-833-2. [COBISS.SI-ID 285062400

Sestavni deli monografij, izdanih pri domačih založbah

Med realnostjo in samooceno jezikovne rabe. V: BITENC, Maja (ur.), STABEJ, Marko (ur.), ŽEJN, Andrejka (ur.). Sociolingvistično iskrenje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021, str. 35-56. ISBN 978-961-06-0417-4. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/259/370/6010-1. [COBISS.SI-ID 56662019]

Izkušnje in stališča glede jezikovne rabe v šolskem in obšolskem prostoru. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, str. 225-232. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_Bitenc.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.39.225-232. [COBISS.SI-ID 37771267]

Z Idrijskega v Ljubljano: sociolingvistični pogled. V: NATERER, Andrej (ur.). Socializacija in socialne formacije, (Frontier, 073), (Subkulture, Tematska izdaja, št. 12-13). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013, zv. 12/13, str. 106-125. [COBISS.SI-ID 53744226

Jezik za katedrom: pogledi dijakov na narečje oziroma knjižni pogovorni jezik. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28, Simpozij). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2009, str. 75-81. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/28-Bitenc.pdf. [COBISS.SI-ID 40946274]

Sestavni deli monografij, izdanih pri tujih založbah

(v soavtorstvu s Karmen Kenda-Jež) Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. V: TORGERSEN, Eivind (ur.), et al. Language variation - European perspectives V: selected papers from the Seventh International conference on language variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013, (Studies in Language Variation, ISSN 1872-9592, vol. 17). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015, str. 31-42. [COBISS.SI-ID 57664866

Slovene, between purism and plurilingualism. V: VILA, F. Xavier (ur.). Survival and development of language communities: prospects and challenges, (Multilingual Matters, 150). Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2013, str. 58-80. [COBISS.SI-ID 50508130]

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na mednarodnih konferencah

Intralanguage and interlanguage variation and attitudes in Slovene cities. V: ICLaVE 11 (The International Conference on Language Variation in Europe), Universität Wien, online,11th-14th April 2022. Wien: Universität Wien. 2022. https://pretalx.dioe.at/iclave11/talk/N7UFZB/. [COBISS.SI-ID 110255363]

Daily and weekly migration as a source of language variation: the case of Slovene. V: Language / Time / Space: abstracts. Jyväskylä: [University of Jyväskylä], 2014. https://congress.cc.jyu.fi/ss20/schedule/pdf/1458.pdf. [COBISS.SI-ID 54947170]

(v soavtorstvu s Karmen Kenda-Jež) Language variation of Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. V: Book of abstracts. Trondheim, 2013, str. 88-89. [COBISS.SI-ID 52272226]

Language varieties and local identity in Slovenia: two methodological approches. V: ANGOURI, Jo (ur.), BEECHING, Kate (ur.). Language and identity: abstracts. Bristol: University of the West of England, 2013, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 51860578]

Uredništvo in avtorstvo spremne besede

(v souredništvu z Markom Stabejem in Andrejko Žejn) Sociolingvistično iskrenje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. ISBN 978-961-06-0417-4. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/259. [COBISS.SI-ID 46466819]

Poljudni članki

Jezikovna raznolikost in identiteta, jezikovni stereotipi in predsodki. Jezikovna Slovenija: portal za sodobna jezikovna vprašanja, 2022, ISSN 2784-4404. https://jezikovna-politika.si/jezikovna-misel-jezikovna-identiteta-in-raznolikost-jezikovni-stereotipi-in-predsodki/. [COBISS.SI-ID 94083331]

Recenzije 

Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih. Jezik in slovstvo, 2020, letn. 65, št. 2, str. 141-146, ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 37017091], [SNIP]

6. kongres Mednarodnega združenja za dialektologijo in geolingvistiko (SIDG). Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933, 2009, letn. 54, št. 6, str. 103-107. [COBISS.SI-ID 42606178]

Diskusije

(v sodelovanju z Markom Stabejem, Natašo Gliha Komac, Matejko Grgič, Moniko Kalin Golob, Karmen Kenda-Jež, Albino Nećak Lük, Sonjo Novak-Lukanovič in Krištofom Savskim) Sociolingvistični posvet: aktualni sociolingvistični izzivi in prednostne raziskovalne tematike. Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 2021, letn. 9, št. 2, str. 1-40. ISSN 2335-2736. https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/10521/10005, DOI: 10.4312/slo2.0.2021.2.1-40. [COBISS.SI-ID 96770307], [SNIP]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu