Uvod v sociologijo kulture I

Uvod v sociologijo kulture I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

Predmet je sestavljen iz tematskih sklopov, ki študenta in študentko postopoma in v zgodovinskem prerezu uvajajo v temeljno problematiko ter konceptualne možnosti za analizo kulture. Uvodne teme obravnavajo pojmovanja kulture, ki vključujejo strukturne vidike ter analizo vsakdanjega življenja; osvetlijo razmerje družba-kultura, kultura- umetnost, visoka-nizka kultura, jezik-kultura, kultura-identiteta.
Sledi uvajanje temeljnih pojmov: historičnega materializma (baza, nadzidava; razredni boj, odtujitev, blagovni fetišizem, napačna zavest); koncepti hegemonije (Gramsci), ideologije in ideoloških aparatov države (Althusser), subjekta , diskurza in moči (Foucault).
Prek branja Freuda se študenti in študentke seznanijo z delovanjem nezavednega, množične psihologije ter mehanizmom identifikacije. Slednje vodi v tematski sklop razumevanja oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet. Prvi del predmeta zaključi niz vsebin, ki obravnavajo formacije kolektivnih identitet prek vpisovanja spomina in iznajdenih tradicij.