Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, temeljne pojme in vprašanja poetike, stila ali literarne stilistike, teorije verza ali verzologije,ontologije, fenomenologije in morfologije literarnega dela, teorije literarnih nadzvrsti (lirika, epika, dramatika) in zvrsti in teorije literarnega vrednotenja ali literarne aksiologije. Obravnava razliko med sodobno in tradicionalno, »substancialistično« literarno teorijo.

Aristotel, Poetika. Ljubljana 1982. 255 str.
Andrew Bennet, Nicholas Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Harlow 2004. 344 str.

Marko Juvan, “Struktura literarnega besedila in dogajanje pomena”, “Kulturni spomin in literatura”. V: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana, 2006. Str. 113-134, 259-293.
Volker Klotz, Zaprta in odprta forma v drami. Ljubljana 1996. 229 str.Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana 2001 (ali ponatisi). 196 str.
Lado Kralj, Teorija drame. Ljubljana 1998. 196 str.
Vanesa Matajc, Literatura in elektronska komunikacija: intermedialnost sodobnega romana. Ars & Humanitas. 2011, let.5, št. 1, str. 25-39.
Tomo Virk: »Literarnost«. V: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. (str. 109-122)