Uvod v etnomuzikologijo E

Uvod v etnomuzikologijo E

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Zgodovinski pregled razvoja etnomuzikologije.
Sodobni koncepti, teorije in metode.
Odnos med glasbenim narodopisjem, primerjalno muzikologijo, in moderno etnomuzikologijo ter med etnomuzikološko prakso v Sloveniji in drugje po svetu.
Etnomuzikologija in druge vede.
Pomembni etnomuzikologi, ustanove, združenja in relevantna literatura na Slovenskem in drugje.
Pot od terenskega raziskovanja do objave etnomuzikološkega prispevka.
Uvod v etnokoreologijo in etnoorganologijo.
Izbrane teme iz slovenske in svetovne etnomuzikološke prakse.
Del vaj (20 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo obisk z glasbo in etnomuzikologijo povezanih inštitucij.

Rice, Timothy. Ethnomusicology: A Very Short Introduction
Pettan, Svanibor. "Zanzibar in slovenska etnomuzikologija"
Fenn, John in Lisa Gilman. Handbook for Folklore and Ethnomusicology Fieldwork
Leydi, Roberto: Druga godba (Uvod in Spremna beseda)
Sarkissian, Margaret in Ted Solis. Living Ethnomusicology
Vodušek, Valens: "O evropski etnomuzikologiji"
Kumer, Zmaga. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi
Dodatna literatura:

Myers, Helen (ur.). Ethnomusicology: An Introduction
Baumann, Max Peter (ur.). The World of Music: Readings in Ethnomusicology
Kaufman Shelemay, Kay (ur.). Ethnomusicology – History, Definitions, Scope
Magrini, Tullia (ur.). Music and Gender
Merriam, Alan. Antropologija glasbe
O'Connell, John Morgan in Salwa El-Shawan Castelo-Branco. Music and Conflict