Uvod v bibliotekarstvo

Uvod v bibliotekarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

• Osnovni pojmi.
• Naloge in poslanstvo knjižnic, vloga v družbi.
• Vrste knjižnic in njihova specifika.
• Osnovni postopki v knjižnicah: pridobivanje, obdelava, postavitev, izposoja, odpis in izločanje knjižničnega gradiva.
• Delovanje knjižnice in osnovne storitve v knjižnicah.
• Vrste knjižničnega gradiva.
• Knjižnični prostor, hramba in varovanje gradiva.
• Etika in vrednote v knjižničarstvu.
• Formalni okvir delovanja knjižnic (Zakon o knjižničarstvu in podzakonski akti, strokovni standardi in priporočila).
• Nacionalne in mednarodne strokovne organizacije, združenja na področju knjižničarstva (ZBDS, IFLA…).
• Kratek zgodovinski pregled knjižničarstva.
• Povezovanje knjižnic (vzajemni katalogi, konzorciji, medknjižnična izposoja).

Crawford, A. (ur.). (2015). The meaning of the library: a cultural history. New Jersey: Princeton University Press. COBISS.SI-ID - 38402309

Dolinar, F. M. (2004). Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. COBISS.SI-ID - 214750464 Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-2WGT044N/69faf4b5-5590-437c-a9…
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Ambrožič, M. (2013). Strokovna dediščina naših prednikov: pogled nazaj, da bi videli naprej = The professional heritage of our predecessors a look back to see forward. In Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika : 2003 – 2013 – 2023. zbornik referatov = Challenges in librarianship: vision, strategy, tactics. (pp. 67 - 107). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Dostopno na: https://online.anyflip.com/hqule/jwvz/mobile/

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. (1995). Dostopno na: https://www.zbds-zveza.si/daljsa-6/

Rubin, R. E. (2020). Foundations of library and information science (5th ed.). London: Facet. In kasnejše izdaje COBISS.SI-ID - 71173123

Veljavna slovenska zakonodaja, npr. Zakon o knjižničarstvu (2001), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. (2015).

Zakon o knjižničarstvu (2011). Dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (2015). Dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7216

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12750

Aktualni prispevki iz domače in tuje strokovne/znanstvene literature.