Teorija literarnega diskurza

Teorija literarnega diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Juvan Marko, prof. dr. Perenič Urška

Predmet razlaga literaturo kot poseben tip diskurza in kot družbeno polje, sistem. Razvoj in smeri sodobne literarne teorije. Literarni tekst, literarnost, struktura teksta, diskurz. Tekst, resničnost, fikcija, možni svetovi. Tematika in tematologija. Genologija: žanrsko klasificiranje; nastanek, obstoj in razvoj literarnih vrst, zvrsti oziroma žanrov; žanri in literarni sistem. Jezik, stil in identiteta literarnega teksta; stilistika diskurza. Medbesedilnost: literarni tekst v družbeno-zgodovinskem in literarno-umetniškem kontekstu; literatura kot kulturni spomin. Razvojni procesi, literarni kanon; sodobno literarno zgodovinopisje, problemi periodizacije; nacionalna literatura, medliterarne skupnosti, centrizmi, svetovni literarni sistem. – Teme predavanj se v tem vsebinskem okviru vsako leto menjajo.

- Juvan, Marko: Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. COBISS.SI-ID - 105390336
- Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. COBISS.SI-ID 106181120
- Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. COBISS.SI-ID - 226543360
- Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012. COBISS.SI-ID - 264144640
- Bahtin, Mihail: Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982. COBISS.SI-ID - 22760960
- Carter, Ronald – Simpson, Paul: Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995. COBISS.SI-ID - 3003234
- Dović, Marijan: Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004. COBISS.SI-ID – 216565248
- Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt na Majni: Suhrkamp, 1988. COBISS.SI-ID - 205410
- Foucault, Michel: Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001. COBISS.SI-ID - 114999808
- Fowler, Roger: Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996. COBISS.SI-ID - 1935458
- Johansen, Jorgen Dines: Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002. COBISS.SI-ID - 19487330
- Koron, Alenka: Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. COBISS.SI-ID 8744704
- Kos, Janko: Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001. COBISS.SI-ID 110720256
- Van Peer, Willie (ur.): The taming of the text: explorations in language, literature and culture. London – New York: Routledge, 1988. COBISS.SI-ID - 8760674
- Vološinov, Valentin N.: Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. COBISS.SI-ID - 240441344

Dodatna literatura bo na spletni strani fakultete.