Struktura ruskega jezika – leksikologija in frazeologija

Struktura ruskega jezika – leksikologija in frazeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja, prof. dr. Derganc Aleksandra

Temeljni pojmi leksikologije in frazeologije: leksem, zgradba pomena, eno- in večpomenskost, hiperonimija in hiponimija, antonimija, sinonimija, leksikalne funkcije . Terminologija.
Ruska leksika s stališča izvora in stilne pripadnosti.
Različne vrste slovarjev: splošni enojezični razlagalni, specializirani (dialektološki, slovarji slenga, žargonov, historični, asociativni, gramatični itd.); njihova struktura in uporaba. Korpus ruskega jezika.
Kontrastivna leksikologija: različni pomenski obsegi in notranja struktura leksemov, različne konotacije, stilistična vrednost, težko prevedljiva leksika. Prevodni slovarji.
Definicija frazema, frazeološki slovarji, problemi pri prevajanju frazemov.

Derganc, A. Spremembe v ruski leksiki na prelomu iz 20. v 21. stoletje. Obdobja 22, Ljubljana: UL, FF itd., 2004, 93–101. COBISS.SI-ID 216918272
Derganc, A. Nekaj opažanj o rusko-slovenskem slovarju in slovnici ruskega jezika Davorina Hostnika = Neskol´ko zamečanij o russko-slovenskom slovare i grammatike russkogo jazyka Davorina Hostnika. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.), BREZNIKAR, Magda (ur.). Davorin Hostnik med Slovenijo in Rusijo : simpozij ob 150-letnici rojstva (1853-1929), Šmartno pri Litiji, 3. september 2003 : zbornik : simpozium po povodu 150-letija so dnja roždenija (1853-1929), Šmartno pri Litii, 3. sentjabrja 2003 g. : sbornik. Šmartno pri Litiji: Ustvarjalno središče Breznikar, 2004, str. 56–59. COBISS.SI-ID 216760832
Derganc, A. Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 533–539. COBISS.SI-ID 232729856
Uhlik, M. Bičkova, P. Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70/4, 591-609, https://srl.si/ojs/srl/article/view/4084
Касаткин, Л. Л. Клобуков, E. В. Лекант, П. А. Современный русский язык. Словарь – справочник. Moskva: Просвещение, 2004, 4-51. COBISS.SI-ID 31182690
Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija. Zagreb: Filozofski fakultet, 2002. COBISS.SI-ID 19461730
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова: Толковый словарь русского языка. Москва: Азбуковник, 2005. COBISS.SI-ID 13634402
Большой толковый словарь русского языка. Гл. Ред. С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 2004. COBISS.SI-ID 28690786
O. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski moderni slovar. Словенско-русский современный словарь. Ljubljana: CZ, Москва: Русский язык, 1990. COBISS.SI-ID 20594176
А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова, 2007: Русская фразеология. Историко-этимологический справочник. Москва: Издательство «Астрель».COBISS.SI-ID 39243106
Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. Национальный корпус русского языка. https://ruscorpora.ru/
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. http://www.gramota.ru/