Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Milenković Tijana

Vsebina

Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila v hrvaščini in srbščini), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); spoznavanje zahtevnejših sporazumevalnih obrazcev; spoznavanje kompleksnejših slovničnih struktur; priprava študentov na skladenjsko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc, razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: študentsko življenje, stanovanje in bivanje, zaposlovanje, zdravo življenje, turistične znamenitosti itd.