Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena

Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila v hrvaščini in srbščini), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); spoznavanje zahtevnejših sporazumevalnih obrazcev; spoznavanje kompleksnejših slovničnih struktur; priprava študentov na skladenjsko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc, razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: študentsko življenje, stanovanje in bivanje, zaposlovanje, zdravo življenje, turistične znamenitosti itd.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.

Slovarji
Hrvatski jezični portal: https://hjp.znanje.hr/.
https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011.
A. Peti-Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Zagreb: Mozaik knjiga. 2014. COBISS.SI-ID 1105711198
V. Đukanović, M. Đukanović: Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar. Ljubljana: Pasadena, 2005. COBISS.SI-ID 221767936

Pravopisi
Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik. 2013 COBISS.SI-ID 54089058 https://pravopis.hr/.
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930