Sodobne jezikoslovne teorije 2

Sodobne jezikoslovne teorije 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Vsebina

Obravnavani pojavi so odbrani z ozirom na njihovo teoretično svežino in odmevnost v času študija.
1. Skladnja.
a. Neinterpretabilne oznake funkcijskih zvez minimalistične slovnice.
b. Formalne podobnosti stavčne in samostalniške zveze.
c. Sodelovanje med skladnjo in drugimi moduli slovnice.
2. Semantika.
a. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez stavka: čas, vid, modalnost, govorno dejanje.
b. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez samostalniških izrazov: kvantifikacija, določnost, števnost, ipd..
3. Fonologija.
a. Melodična zgradba fonoloških segmentov.
b. Avtosegmentalnost, fonotaktika in razmerja med ogrodnimi točkami.
c. Teorije šibljenja.
d. Vmesnik z morfologijo/skladnjo.
4. Morfologija.
a. Nastajanje besede v minimalistični slovnici. Model t.i. razpršene morfologije (Marantz): besede nastajajo s tvorjenjem kompleksnih skladenjskih jeder kjer koli v slovnici in na več načinov: s premikom jedra k jedru, s priklopom jedra k jedru in/ali s sestavljanjem strukturalno ali linearno stičnih jeder.
b. Vloga morfoloških razčlemb v razlagalni teoriji jezikovne zmožnosti.