Slovnični seminar

Slovnični seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Pri predmetu se študenti in študentke seznanijo z osnovami metodologije jezikoslovnega raziskovanja (pridobivanje jezikovnih podatkov, različna jezikovna orodja, kvantitativna in kvalitativna analiza podatkov, interpretacija rezultatov).
Pri predmetu se obravnavajo izbrane vsebine angleške slovnice z vidika različnih sodobnih jezikoslovnih pristopov. Področja analize vključujejo, na primer, samostalniško besedno zvezo (npr. raba členov, besedotvorni procesi, saški rodilnik), glagolsko besedno zvezo (npr. glagolski vid, deleksikalni glagoli itd.), pridevniško, prislovno in predložno besedno zvezo, rabo ločil, skladenjsko analizo povedi, udeleženske vloge, logične operatorje, členitev po aktualnosti, jezikovne variante angleščine, ustaljene besedne zveze, korpusno analizo itd.
Seminarsko delo omogoča študentom razvijanje kompetenc s področja jezikoslovne metodologije in jezikoslovnega opisa.

Metodologija/Linguistic Metodology
BREZINA, Vaclav. 2018. Statistics in Corpus Linguistics. A Practical Guide. Cambridge: CUP.
GÓMEZ, Pascual Cantos. 2013. Statistical Methods in Language and Linguistic Research. Sheffield; Bristol, CT: Equinox Publishing Ltd.
RASINGER, Sebastian M. 2013. Quantitative Research in Linguistics. An Introduction. Bloomsbury

Glede na temo seminarja študent/študentka samostojno predela izbrana poglavja iz referenčnih slovnic. Navedena so le najbolj citirana dela. / Individual chapters from the following reference books (depending on topic of the seminar paper):
BIBER, Douglas et al. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.
BLOOR, Thomas and Meriel BLOOR. (1995) The Functional Analysis of English. London: Arnold.
DOWNING, Angela and Philip LOCKE. (1992) A University Course in English Grammar. New York: Prentice Hall.
Greenbaum, Sidney. (1996) The Oxford English Grammar. Oxford: OUP.
HALLIDAY, M.A.K. (1996) An Introduction to Functional Grammar. 2nd ed. London: Arnold.
HUDDLESTON, R. and Geoffrey K. PULLUM. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP.
MARTIN, J.R., Christian M.I.M. MATTHIESSEN, and Clare PAINTER. (1997) Working with Functional Grammar. London: Arnold.
QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
SINCLAIR, John et al. (1990) Collins Cobuild English Grammar. London: Collins. Swan, Michael. (1996) Practical English Usage. 2nd ed. Oxford: OUP.