Slovnica portugalskega jezika 1

Slovnica portugalskega jezika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Vsebina

- uvod v študij jezika, temeljni pojmi;
- uvod v morfosintakso portugalskega jezika, temeljni pojmi;
- uvod v fonetiko in fonologijo jezika, temeljni pojmi;
- pravopis, izgovorjava, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta;
- razlikovanje med hiati in diftongi, delitev na zloge, deljenje besed;
- - samostalniška besedna zveza: zgradba, vloge in raba; samostalnik (fleksija samostalnika), pridevnik (fleksija pridevnika; stopnjevanje); člen (raba določnega in nedoločnega člena, raba samostalniških besed brez člena); zaimek (osebni, povratni, svojilni, kazalni, nedoločni, vprašalni).