Slovensko-francosko prevajanje ll

Slovensko-francosko prevajanje ll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mezeg Adriana, doc. dr. Vaupot Sonia, lekt. dr. Dobnik Nadja, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet sestavljata dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francošcine v slovenšcino 2
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika

Prevajanje iz francošcine v slovenšcino: Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz francošcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z razlicnimi funkcijami iz francošcine v slovenšcino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika:
Klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v razlicnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika, usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi znacilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.