Slovensko-angleško prevajanje lll

Slovensko-angleško prevajanje lll

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zlatnar Moe Marija

Vsebina

Predmet Slovensko-angleško prevajanje III se osredotoca na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz anglešcine v slovenšcino in obratno. Študentje še vedno prevajajo vecinoma nekoliko težja publicisticna besedila z razlicnih podrocji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveca skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim znacilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodišcnem in ciljnem besedilu, ter pricakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja podrocja prevajanja med anglešcino in slovenšcino, npr. pri besedotvorju, poudarjanju, jezikovnovrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturno vezanih prvinah in podobnem.