Slovenska književnost 19. stoletja

Slovenska književnost 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: Hočevar Mia, izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Pregled slovenske književnosti 19. stoletja (na ozadju nacionalne zgodovine, primerjalno z ostalimi Slovani) od Jarnika do moderne. Poezija (Jarnik, Prešeren, Stritar, Aškerc …), proza (Cigler, Trdina, Jurčič, Kersnik, … Govekar), drama (Levstik, Jurčič, Stritar, Vošnjak); roman (zgodovinski, izvirni), povest (zgodovinska, kmečka), novela, različne pesniške in dramske vrste. Avstrijski državni okvir, nacionalno vprašanje, jugoslovanstvo. Idejna nasprotja: staro-, mladoslovenci; klerikalci, liberalci, socialisti; različni literarni programi. Časopisje in založništvo. – V seminarju analiza posameznih del, problematiziranje periodizacijskih pojmov razsvetljenstvo, romantika, realizem.

- Anton Slodnjak: Slovensko slovstvo. Ljubljana: MK, 1968. COBISS.SI-ID 637441
- Jože Pogačnik: Slovenska književnost 1. Ljubljana: DZS, 1998. COBISS.SI-ID 77138176
- Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete: Partizanska knjiga, 1987. (Ali poznejša izdaja iz leta 2001, Ljubljana: Mladinska knjiga) COBISS.SI-ID 3730944

Seznam leposlovja (40 do 50 del) in morebitna dodatna strokovna literatura bo objavljena na VIS-u.

Za seminar še:
- Matjaž Kmecl: Od pridige do kriminalke. MK, 1975. COBISS.SI-ID 8963073
- Matjaž Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. MK, 1981. COBISS.SI-ID 12388865
- Zadravec–Pogačnik: Zgodovina slovenskega slovstva. 1–5. Maribor: Obzorja, 1968–72. COBISS.SI-ID 21593857
- Zgodovina slovenskega slovstva, 1–4. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica, 1956–62. COBISS.SI-ID 621313

Vsakoletni seminar se bo spreminjal in spremembe bodo objavljene na spletni strani fakultete.