Slovenska frazeologija

Slovenska frazeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

- Frazeologija kot posebna jezikoslovna disciplina, posebej v slovenskem jezikoslovju - zgodovinski pregled in opis stanja danes. Pojasnitev razmerja med frazeologijo in paremiologijo.
- Oblikovne in pomenske posebnosti frazeoloških enot: merila za odmejitev avtomatiziranih (stalnih) besednih zvez od aktualiziranih (prostih); merila za nadaljnje notranje ločevanje stalnih besednih zvez na nefrazeološke in frazeološke – povezava s pojmom idiomatičnosti.
- Slovarski viri za slovensko frazeologijo. Stanje v sodobnih slovenskih slovarjih (ob odsotnosti slovenskega frazeološkega slovarja zlasti v splošnih enojezičnih, tj. SSKJ in SP, deloma tudi opozarjanje na posebnosti vključevanja frazeoloških enot v dvojezične slovarje).
- Besedilotvorna funkcija frazemov: značilnosti in posebnosti rabe frazeologije v besedilih različnih funkcijskih zvrsti (zlasti v publicističnih in propagandnih besedilih ter umetnostnih besedilih).
- Frazeologija v komunikaciji – posebnosti t. i. pragmatičnih frazemov.

- Jože Toporišič (1973/74), K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije, Jezik in slovstvo, 273–279. COBISS.SI-ID 746756
- Erika Kržišnik (1994), Frazeologija kot izražanje v »podobah«, v: Križaj-Ortar, Bešter, Kržišnik, Pouk slovenščine malo drugače. 91–140. COBISS.SI-ID 40779776
- Erika Kržišnik, Idiomatska beseda ali frazeološka enota. Slavistična revija. 2010, letn. 58, št. 1, str. 83–94. COBISS.SI-ID 761092
- Jürgen Petermann (1988), Frazeologija v SSKJ (I–IV), zb. Obdobja 8, 301–310. . COBISS.SI-ID 54506338
- Erika Kržišnik (2003), Frazeologija v slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija, 221–237. COBISS.SI-ID 761092
- Erika Kržišnik, Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja. Slavistična revija. 2004, letn 52, št. 2, str. 199–208. COBISS.SI-ID 761092
- Erika Kržišnik, Določanje jezikovno- in/ali besedilnozvrstne zaznamovanosti v frazeologiji, zb. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, Metode in zvrsti, 22), Ljubljana, 2004. 103–120. COBISS.SI-ID 216918272

Vsa študijska literatura je na voljo v knjižnici Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko.