Slovenščina za germanistike

Slovenščina za germanistike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevs Birk Uršula

- Izbrana jezikovnosistemska poglavja v slovenščini, relevantna za kontrastivno analizo med nemščino in slovenščino v naslednjih semestrih.
- Spoznavanje besedilnovrstnih konvencij v slovenščini na makro- in mikrostrukturni ravni z besedilno stilistiko.
- Uvod v prevajanje v slovenščino s poudarkom na prevajalskih problemih kot posledica različnih stopenj obvladovanja slovenskega jezika; uvajanje v pisno prevajanje.
- Znanstvene osnove lektoriranja izvirnega in ciljnega slovenskega besedila.

- Korošec, Tomo (1998): Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas. 307 str.
- Slovenski pravopis (2003). Ur. Toporišič, Jože (et al). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Delo. (Poglavje Pravila I, 271 str.)
- Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja, 923 str. (izbrana poglavja)
- Kocjan-Barle, Marta (1999): Abeceda Pravopisa. Preglednice, vaje, rešitve. Ljubljana: DZS, 282 str.
- KREVS BIRK, Uršula (2011). Z jezikovno biografijo do slovenščine ljubljanskih študentov germanistike. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 279-284.
- Krevs Birk, Uršula (2012): Slovenščina za germaniste. Izroček z vajami. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. 28 str.