Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Smolej Mojca

- Strukturna in pomenska skladnja.
- Pojem pomenske podstave povedi (propozicija) in njene prvine.
- Stavek.
- Tipologija stavka.
- Stavčni členi.
- Poved (eno-, večstavčna poved).
- Prozodične lastnosti povedi (stavčna fonetika).
- Prvine nadpovedne skladnje.
- Navezovanje v besedilu.
- Besedni red.

- A. Breznik (1908). Besedni red v govoru. Dom in svet, 222–230, 258–267. COBISS.SI-ID 31722241
- S. Kranjc, A. Žele (2004). Tipologija stavčnih vzorcev v slovenščini. V: ŁUCZKÓW, Iwona (ur.), SOKOŁOWSKI, Jan (ur.). Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. 4: [materiły międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 28–30 listopada 2002 r.], (Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavica Wratislaviensia, no 2611, 127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, str. [121]–142. COBISS.SI-ID 28217954
- M. Križaj Ortar (1990). Vezljivost: iz pomena v izraz. 26. SSJLK. Ljubljana: FF, 129–140. COBISS.SI-ID 5745250
- O. Kunst-Gnamuš (1981). Pomenska sestava povedi. Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID 6116865
- B. Pogorelec (1972). Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji. Linguistica, 313–327. COBISS.SI-ID 16075264
- Pogorelec, B. (1980). Pomenoslovna skladnja v besedilni slovnici. Zbornik SSJLK. Ljubljana: FF. COBISS.SI-ID 5076225
- J. Toporišič (2001). Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. COBISS.SI-ID 1741939
- J. Toporišič (1982). Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 13361921
- A. Žele (2001). Vezljivost v slovenskem jeziku. Ljubljana: SAZU. COBISS.SI-ID 112879104