Sintaksa in besedilo

Sintaksa in besedilo

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Koncept stavka in povedi
Tipologija zloženih povedi: brezvezje, priredje, podredje; polstavki, pastavki, soredje. Dopolnjevalni odvisniki: tipi, naklon, sosledica časov; odvisni, polpremi govor. Oziralni odvisniki: tipi, naklon. Tip povedi in naklon kot formalno izhodišče izrekanja. Večstavčna poved: soredje, priredje, podredje. Podredne zveze: predmetnost, poročani govor, oziralnost. (Skladenjske vrednosti enote “que”.) Tipologija povezovalnih jezikovnih enot: predlog, veznik, zaimek, prislov v vlogi propozicijskega uvajala. Izrazne vrednosti povedi in stavka: izražanje časa, namena, vzroka, posledice, pogoja, dopustnosti, protivnosti, primerjave. Reformulacija.
Analiza skladenjske strukture
Formalna analiza skladenjskih struktur: aktantski in generativni model. Besedna vrsta in stavčni člen. (Referenca in struktura.) Definicija temeljnih skladenjskih funkcij: osebek, predikat, predmet (tema in rema), tipologija besednega reda. Vprašanje zaimka: določevalnik (adjectif déterminant), zaimek (pronom), indic (indice pronominal).
Besedilo
Odnos povedi do besedila; kohezija, koherenca; tematsko členjenje in tematsko napredovanje; anafora in referencialne verige; izotopija. Osnove izrekanja. Vloga govorečega subjekta v izrekanju: jezikovni pomen in smisel. Deiktični elementi izrekanja: določevalnik, indic, prislov. Vprašanje govora in enote jezikovnega smisla: skladnja in prozodija, govorne strategije v francoskem jeziku. Vprašanje vezala (konektor). Poved, besedilo, diskurz.