Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

• Raziskovanje učenja in pouka tujega jezika.
• Načrtovanje raziskave, priprava raziskovalne strategije in raziskovalnega načrta, izbira ustrezne raziskovalne metode, zbiranje podatkov, analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev;
• Značilnosti kvalitativnega, kvantitativnega in akcijskega raziskovanja;
• Osnovne raziskovalne metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja;
• Raziskovalne tehnike kvalitativnega (opazovanje in beleženje, zapiski, avdio, video posnetki, intervju, dnevniki) in kvantitativnega (vprašalniki, ankete, ocenjevalne lestvice) raziskovanja
• Metode raziskovanja subjektivnih teorij (prosto asociiiranje, narativni intervju, vodeni intervju);
• Analiza in predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov.
• Interpretacija in uporaba rezultatov za spreminjanje lastne prakse.

Altrichter, H. (idr.) (1990). Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Izbrana poglavja (30 str).
Doff, S. (2012). Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Narr Studienbücher. Narr Verlag: Tübingen. Izbrana poglavja (20 str.)
Settinieri et al. (2014). Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Paderborn: UTB.
Kožuh, B. (2011). Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Literatura se aktualizira na predavanjih in vajah (npr. primeri raziskovanja dobre prakse).