Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza

Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mezeg Adriana, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Študentje obnovijo osnove tekstologije in pragmatike diskurza s poudarkom na kontekstu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu. Spoznajo osnovne prototipe in tipe besedil v francoščini ter slovenščini: pripoved, opis, argumentacijo, razlago in dialog, monolog. Značilnosti posameznih francoskih in slovenskih besedil, predvsem neumetnostnih, med seboj primerjajo ter tvorijo besedila iste vrste ob upoštevanju funkcije besedila, sporazumevalnega namena ter naslovnika. Seznanjajo se z različnimi pristopi k prevajanju določenih tipov in zvrsti besedil in si pomagajo z izborom paralelnih besedil, na podlagi katerih odkrivajo zakonitosti tvorjenja besedil v enem in drugem jeziku. Posebej spoznavajo časopisna besedila, znanstvena besedila, tehnična besedila in analizirajo njihove zakonitosti v francoskem in slovenskem jeziku.