Praksa

Praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina prakse je sestavljena iz dveh delov:
• Poglobljeno spoznavanje organizacije in režima dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
• Vključevanje študentov v neposredno vzgojno-izobraževalno delo.

Študent bo v času opravljanja prakse dobil kar najboljši vpogled v delo ustanove kot celote, hkrati pa bo z aktivno vključitvijo v neposredno delo globlje spoznal eno od področij ali temeljnih vprašanj organizacije, režima, vsebine, itd. dela (npr. pouk, interesne dejavnosti, delo s starši, šolsko svetovalno delo ipd.).
Študent bo pod vodstvom mentorja in z dovoljenjem svetovancev aktivno sodeloval pri izvajanju svetovalnega dela ter pri nudenju individualne in/ali skupinske učne pomoči.

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

Pedagoška praksa na izbrani instituciji traja dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.

Okvirna literatura za pripravo na pedagoško prakso:

• Bevc, V. idr. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=116006656
• Tomič, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=117167104
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2003). Uradni list RS, št. 14/2003.ID=1984197

Obvezno je poznavanje temeljne zakonodaje s področja, ki ureja delovanje institucije, kjer študent(ka) opravlja prakso (Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o gimnazijah ipd.).

Študent(ka) se v vzgojno-izobraževalni instituciji, kjer opravlja prakso, seznani tudi s temeljno dokumentacijo šole (šolska pravila, letni delovni nacrt in ostala dostopna dokumentacija).