Metodologija etnologije in kulturne antropologije

Metodologija etnologije in kulturne antropologije

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:60

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Uvodno poglavje je namenjeno seznanitvi s kratko zgodovino vede, njenim predmetnim področjem in raziskovalnimi pristopi. Snov je predstavljena v primerjalnem prikazu razvoja vede v Sloveniji, Evropi in po svetu. Razlaga temeljnih pojmov znanosti. Osrednji del predavanj, seminarja in vaj je namenjen strnjenemu prikazu in primerom uporabe analitičnih in razlagalnih metod vede. V ospredju so metode in tehnike etnografskega raziskovanega dela: opazovanje z udeležbo, terensko delo, terenski zapiski, intervjuji, drugi viri, dokumentacija in klasifikacija virov, opazovanje in eksperiment. Sklepni del predmeta je namenjen temeljnemu prikazu razlagalnih metod tako v okviru kvalitativnih kot kvantitativnih pristopov. Hermenevtični analizi tekstov sledi predstavitev temeljev statistike in lestvic. Sklepno poglavje na kratko prikaže temeljne teoretske modele, kot jih je razvila veda do danes.