Metodologija

Metodologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, prof. dr. Virk Tomislav

Predmet podaja zgodovinski pregled metod literarne vede, njihovo sistematiko in posamične predstavitve. Pregledno označi rabo spoznavno-logičnih metod, filološke metode in tekstne kritike, lingvističnih metod, biografske, duhovnozgodovinske, pozitivistične, eksistencialistične in marksistične metode, potem pa podrobneje predstavi fenomenološko, formalistično in strukturalistično metodo, imanentno interpretacijo, New Criticism, poststrukturalistično, semiotično, dekonstrukcijsko, psihoanalitično, neomarksistično, feministično in novohistoristično metodo, empirično literarno znanost ter recepcijsko estetiko, pa tudi vsakič najnovejše metodološke pristope. V ospredje postavlja načelo metodološkega pluralizma.

Darko Dolinar, Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana 1991 COBISS.SI-ID - 24254208
Marjan Dovic, Sistemske in empiricne obravnave literature. Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID - 216565248
Janko Kos, Uvod v metodologijo literarne vede. Primerjalna književnost 1988, št. 1, 1–17 COBISS.SI-ID - 5656162
Aleš Pogacnik (ur.), Sodobna literarna teorija. Ljubljana 1995 COBISS.SI-ID - 45719552
Tomo Virk, Duhovna zgodovina. Ljubljana 1989 COBISS.SI-ID - 15969792
Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana 1999 (in ponatisi) COBISS.SI-ID - 104598016
Tomo Virk, Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana 2007 COBISS.SI-ID - 236661760
Marko Juvan, Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana 2006 COBISS.SI-ID - 226543360
Marko Juvan, Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana 2013 COBISS.SI-ID - 264144640