Latinska skladnja I

Latinska skladnja I

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Nadaljevalni intenzivni tečaj latinščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja latinščine; poglobitev in razširitev besedišča;
- skladnja latinskih sklonov;
- zahtevnejše skladenjske strukture: gerundij in gerundivni sklad; raba naklonov v odvisnih stavkih; odvisniki prve in druge stopnje; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil.
- besedotvorje: izpeljava in sestava besed (samostalnikov, pridevnikov in glagolov).

2. semester
- tvorjenje daljših sestavljenih povedi in prevajanje krajših besedil v latinščino ob uporabi zahtevnejših tujejezičnih slovarjev.