Latinščina, intenzivni tečaj

Latinščina, intenzivni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:150

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Predmet je zasnovan kot začetni intenzivni tečaj latinskega jezika in ne predpostavlja predznanja. Obravnavana snov sega od pravil latinske pisave in izgovarjave do postopne osvojitve osnovnega oblikoslovja, najpogosteje rabljenih skladenjskih struktur in osnovnega besedišča. Znanje se od začetnih ur dalje utrjuje in preverja ob branju, jezikovni analizi in prevajanju krajših stavkov in odlomkov originalnih latinskih besedil, po potrebi prirejenih in komentiranih, ki časovno segajo od začetkov do srednjeveške in humanistične latinitete.
V 2. semestru predmet pregledno obravnava bistvene oblikoslovne in skladenjske značilnosti klasične latinščine. Posebna pozornost je namenjena obravnavi temeljnih razlik med latinsko in slovensko jezikovno ureditvijo in posledicam, ki jih imajo te razlike na prevajanje iz latinščine v slovenščino.