Latinščina II

Latinščina II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, lekt. Čop Breda

Nadaljevalni tečaj latinščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja latinščine. Glagoski sistem: konjunktiv; sestavljeni časi;
- poglobitev in razširitev besedišča;
- osnove latinske skladnje: skladnja latinskih sklonov; raba naklonov v neodvisnih stavkih; accusativus in nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus;
- besedotvorje: izpeljava in sestava besed (samostanikov, pridevnikov in glagolov).

2. semester
- zahtevnejše skladenjske strukture: gerundij in gerundivni sklad; raba naklonov v odvisnih stavkih: odvisniki prve stopnje; odvisniki druge stopnje; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor.
- paralele skladenjskih struktur v živih jezikih;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil;
- branje in prevajanje krajših prirejenih besedil.

Temeljna literatura / basic readings:
- A. Keller, S. Russell: Latinščina od besed do branja (učbenik in delovni zvezek) II. Prev. in prir. D. Movrin. Ljubljana, 2011.
- S. Kopriva: Latinska slovnica; Ljubljana 1989, str. 66-113
- R. Čepon: Mala latinska slovnica, str. 32-58

Pomožna literatura / further readings:
- Breda Čop, Aurea Roma; Ljubljana 2000, str. 12-93
- Pierre Grimal, Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003, 141 str.