Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika

Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Predmet seznanja s področji kontaktnega jezikoslovja ter razčlenjuje jezikovnostične pojave iz splošnojezikoslovnega in sociolingvističnega zornega kota. Osredišča se na naslednjo tematiko:

teorije, pristopi in modeli raziskovanja družbeno pogojene jezikovne spremembe;

jezikovne posledice jezikovnega stika
- v jeziku: sposojanje, prevzemanje, jezikovna sprememba,
- v govoru: izbira jezika, kodno preklapljanje, prevajanje, interferenca, transfer;

družbene posledice jezikovnega stika;
- širjenje, ohranjanje in opuščanje jezika,
- etnolingvistična vitalnost, etnolingvistična revitalizacija,
- jezikovna produkcija in reprodukcija;
- jezikovni konflikt;

govorec v razmerah jezikovnega stika
- tipologija dvojezičnosti,
- usvajanje/učenje maternega in drugega jezika,
- dvojezičnost in spoznavni razvoj v izobraževanju.

Študent/ka svoje teoretično znanje osmišlja in dopolnjuje z raziskovanjem konkretnih primerov stika slovenščine z drugimi jeziki v slovenskem etničnem/jezikovnem prostoru in v EZ.

Bialystok, Ellen, (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy, & Cognition. Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 234369024
Goebl, H.(ed.), (1996, 1997). Kontaktlinguistik = Contact Linguistics =Linguistique de contact : ein internationales Handbuch zeitgenössicher Forschung = an international Handbook of contemporary research = manuel international des recherches contemporaines. 1. 2. Halbband = Volume 1, 2 = Tome 1, 2. Berlin, New York : W. de Gruyter. COBISS.SI-ID - 13351266
Labov, William, (2001). Principles of Linguistic Change. Volume II (Language in Society). Blackwell Publishers. COBISS.SI-ID - 52239458
Nećak Lük, A. (1995). Dvojezičnost ni enojna enojezičnost. V: Uporabno jezikoslovje 4, str. 8-31. COBISS.SI-ID - 6745604
Nećak Lük, Albina (2001). European plurilingualism from a national language perspective. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), , št. 38/39, str. 6-25. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-2K3LPZ5W/fc2f66ea-4777-4c94-b…
Myers-Scotton, Carol, (1997). Duelling Languages: Grammatical Structure in Codeswitching. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 3971938
Myers-Scotton, Carol, (2002). Contact Linguistics : Bilingual
Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 5359689
Weinreich, Uriel, (1963). Languages in contact. Mouton https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
Edwards, J. (2012) Multilingualism: Understanding Linguistic Diversity. New York: Bloomsbury Publishing. https://adz.izum.si/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi…
Novak Lukanovič, S., Limon, D. (2012) Language policy in Slovenia. Language, culture and curriculum, ISSN 0790-8318, vol. 25, issue 1, str. 27-39. https://www.researchgate.net/publication/241734490_Language_policy_in_S…

Priporočena literatura:
Moelleken, Wolfgang W., Weber, Peter J. (eds.), (1997). Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik. Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn.
Winford, Donald 2002, An Introduction to Contact Linguistics. Blackwell. COBISS.SI-ID – 16726280
Matras, Y. (2013) Languages in contact in a world marked by change and mobility. Revue française de linguistique appliquée 2/2013 (Vol. XVIII).