Jezikovne vaje 1

Jezikovne vaje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. Leskovec Christiane

Besedišče in komunikativna izhodišča se nanašajo na naslednje vsebine: osebno identiteto, medčloveške odnose, bivanje, študij, vsakodnevno življenje, turizem in prosti čas, medije, izobraževanje, poklicno življenje, zdravje, prehrano idr. Sistematično razvijanje in aktivna uporaba izrazoslovja v različnih kontekstih v ustni in pisni komunikaciji.
Tip diskurza in besedilne vrste:
o strokovna in poljudnoznanstvena besedila
o časopisne novice in poročila
o intervju, razprava z izmenjavo mnenj, smalltalk
o privatna in formalna elektronska sporočila
o pismo bralcev ter kritike s področja kulture in filmske umetnosti
o blog, spletni forum
o javno obvestilo, vabilo, zahvala, opravičilo, čestitka
o turistični prospekt, opisi krajev, potopis
o opisi izdelkov in navodila za uporabo
o povzetki člankov
o doživljajski opisi in dnevniški zapisi
o privatni pogovori, pogovori v študijskem in delovnem okolju
o predstavitev, referat

Govorna dejanja:
izražanje in utemeljevanje lastnega mnenja, pozitivno vrednotenje, poizvedovanje po mnenju drugih, razlaganje, formuliranje želja in potreb, zbiranje in podajanje informacij, izmenjevanje informacij, strinjanje in nestrinjanje, referiranje, povzemanje, utemeljevanje, podajanje predlogov in odzivanje na predloge drugih, svetovanje, pripovedovanje, ponazarjanje, opisovanje, povpraševanje, izražanje čustvenih stanj (simpatije, veselja, upanja, bojazni, jeze, hvaležnosti idr.).

Slovnične strukture se navezujejo na predavanja iz predmeta morfologije in utrjujejo ter nadgrajujejo v komunikativnem kontekstu.

• Buscha, Anne/Szita, Szilvia (2012): B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau B1–B2. Leipzig: Schubert Verlag. 266 str.
• Perlmann-Balme, Michaela/Schwalb., Susanne/Matussek, Magdalena (2019): SICHER. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag. 204 Str.
• Migdalas, Thomas/Leskovec, Christiane (2021): Stufen. Übungsgrammatik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 196 str
• Witzlinger, Hans (2017): Deutsch ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe. Friedberg: Brigg Verlag. 294 str.
• Koithan, Ute/Schmitz, Helen/Sieber, Tanja/Sonntag, Ralf (2014): Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr- und Arbeitsbuch. Teil 1 + Teil 2. München: Klett-Langenscheidt. 192 str. + 191 str.
• Dreyer/Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Verlag für Deutsch. 9-126 str.
• Földeak, Hans (2001): Sag's besser! (Teil 1 + Teil 2). Ismaning: Hueber Verlag. 151 str.+ 192 str.