Izbrane metode raziskovanja

Izbrane metode raziskovanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgornik Vesna, prof. dr. Mažgon Jasna

Dopolnjevanje znanja s področja empiričnih kvantitativnih raziskav.
Vrste raziskav na področju vzgoje in izobraževanja.
Temeljne značilnosti kvalitativne metodologije.
Primerjava kvantitativne in kvalitativne metodologije z ontološkega in epistemološkega vidika.

Vrste kvalitativnih raziskav:
- študija primera,
- akcijske raziskave,
- biografske raziskave,
- metodologija predmetno zasnovane teorije.

Glavne faze poteka kvalitativne raziskave:
-opredelitev problema,
- pojasnitev teoretičnega okvira,
- izbor enot raziskovanja,
- zbiranje empiričnega gradiva,
- urejanje gradiva,
- kvalitativna analiza in interpretacija,
- izdelava poročila o raziskav.

Možnosti kombinirane uporabe kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskovalnem delu.

- Sagadin, J. (1991). Razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. izd.). Zagreb: Educa.
- Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
- Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Cencič, M. (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 1-160.
- Mažgon, J. (2012) The methodology of grounded theory in the light of the connection between theory and practice. V: MCDERMOTT, Cynthia J. (ur.), KINGTON, Alison (ur.), MATULČÍKOVÁ, Mária (ur.). Paradigms and research of educational practice. Los Angeles: Department of education, Antioch University Los Angeles, str. 63-71.
- Mažgon, J., Štefanc, D. (2014). Epistemological aspects of contemporary educational methodology and didactics : qualitative research, quality teaching, (Didaktik in Forschung und Praxis, Bd. 71). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 203 str.

Seznam literature se sproti dopolnjuje z novimi aktualnimi članki, monografijami… Dodatna literatura za seminar bo predstavljena na seminarskih urah.