Zgodovina španskega jezika

Zgodovina španskega jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Zgodovina španskega jezika:
Diahronija in sinhronija.
Predromanski jeziki na Iberskem polotoku. Jezikovni vpliv substratov. Vpliv baskovščine. Romanizacija. Germanski vpliv; arabski vpliv.
Sefardska španščina (zgodovinski vzroki, sedanje stanje).
Jezikovno stanje na Iberskem polotoku: španščina / kastiljščina; narečja in standardna španščina, portugalščina, galicijščina, katalonščina.
Historična fonetika in fonologija. Akcentuacija. Razvoj soglasnikov in naglašenih in nenaglašenih samoglasnikov in diftongov.
Historična slovnica. Razvoj posameznih besednih vrst od latinščine do španščine: samostalnik, pridevnik; propad latinske deklinacije in ostanki posameznih sklonskih oblik, osebni zaimek, kazalni zaimek in nastanek romanskega določnega člena, nedoločni člen, prislov, medmet, predlog, glagol (razvoj glagolskih paradigem, nastanek perifrastičnih paradigem; neosebne glagolske oblike), števnik.
Semantika in leksika. Načini bogatenja jezikovnega zaklada in razvoj besedišča. Besedotvorje: izpeljava in sestavljanje, izposojenke in kalki.Vzroki semantičnih sprememb. Spremembe pomena besede. Odmiranje besed.
Prva kastiljska besedila. Srednjeveška in renesančna besedila.
Zgodovina ameriške španščine:
Geografske in zgodovinske značilnosti Latinske Amerike. Teorije o nastanku ameriške španščine.
Pregled najpomembnejših predkolumbijskih kultur in jezikov.
Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na nastanek ameriške španščine: indijanski vpliv, črnsko-afriški vpliv, evropski vplivi (italijanščina, portugalščina, angleščina, francoščina).
Besedila z obdobja conquiste in kolonizacije, nastala na novi celini.