Uvod v pragmatiko

Uvod v pragmatiko

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona

- Pragmatično jezikoslovje (pojem okoliščin, govornega položaja).
- Vpliv filozofskih tradicij na nastanek te discipline.
- Teorija govornih dejanj (delna dejanja, neposredno/posredno govorno dejanje, konvencionalna jezikovna znamenja kot pokazatelji ilokucijskega dejanja, posrečenost in uspešnost govornega dejanja, niz govornih dejanj, razvrstitev govornih dejanj pri različnih avtorjih).
- (Dobesedni) pomen in smisel (sporočeni pomen) besedila.
- Pojem sporazumevalne zaslepitve. Teorija Gricea (»sodelovalno načelo« in sklepanja) in Leecha (načelo vljudnosti) ter drugih avtorjev.
- Proces izbiranja jezikovnih in nejezikovnih sredstev.

- J. L. Austin (1990). Kako napravimo kaj z besedami. Studia humanitatis. Ljubljana: ŠKUC, FF. COBISS.SI-ID 18361088
- M. Bešter (1994). Tip besedila kot izrazilo sporočevalčevega namena. Uporabno jezikoslovje, 2, 44–52. COBISS.SI-ID 6745604
- O. Kunst Gnamuš (1984). Govorno dejanje – družbeno dejanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID 14527489
- J. Verschueren (2000). Razumeti pragmatiko. Ljubljana: *cf. COBISS.SI-ID 110399744
- R. Zadravec-Pešec (1994). Pragmatično jezikoslovje (temeljni pojmi). Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID 38273280