Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, temeljne pojme in vprašanja poetike, stila ali literarne stilistike, teorije verza ali verzologije,ontologije, fenomenologije in morfologije literarnega dela, teorije literarnih nadzvrsti (lirika, epika, dramatika) in zvrsti in teorije literarnega vrednotenja ali literarne aksiologije. Obravnava razliko med sodobno in tradicionalno, »substancialistično« literarno teorijo.

Aristoteles, O pesniški umetnosti. Ljubljana: Študentska založba (Koda) 2005. 255 str.
Chris Baldick, Oxford Concise Dictionary of Literary Terms. Oxford, New York: Oxford University Press. 276 str.
Andrew Bennet, Nicholas Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Harlow 2004. 344 str.
Marko Juvan, “Struktura literarnega besedila in dogajanje pomena”, “Kulturni spomin in literatura”. V: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006: str. 113-134 in 259-293.
Volker Klotz, Zaprta in odprta forma v drami. Ljubljana 1996. 229 str.
Alenka Koron, “Strukturalistična razvojna faza teorij pripovedi ali klasična naratologija”. V: Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014: str. 78-97.
Frank Lentricchia, Thomas McLaughlin (ed.), “Literature as Writing”. V: Critical Terms for Literary Study. Chicago: The University of Chicago Press, 1995: str. 11-117.
Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana 2001 (ali ponatisi). 196 str.
Lado Kralj, Teorija drame. Ljubljana 1998. 196 str.
Vanesa Matajc, »Literatura in elektronska komunikacija: intermedialnost sodobnega romana«. Ars & Humanitas, let. 5, št. 1 (2011). Str. 25-39.
Ivor A. Richards: »Metafora.« V: Kaj je metafora? Zbornik. Izbral, uredil in spremno besedo napisal B. Kante. Ljubljana: Krtina, 1998. (str. 43-71)
Tomo Virk: »Literarnost«. V: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2007: str. 109-122.