Učenje v skupinah

Učenje v skupinah

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Peklaj Cirila, prof. dr. Puklek Levpušček Melita

Vsebina

Teoretične osnove učenja v skupinah (kognitivne ali konstruktivistične, socio-kulturne, motivacijske teorije). Raziskave o vplivu učenja v skupinah na spoznavne, motivacijsko čustvene in socialne procese. Opredelitev različnih načinov učenja v interakciji (poučevanje vrstnikov, sodelovalno učenje, vzajemno učenje). Ključni elementi uspešnega učenja v skupinah (oblikovanje skupin, skupinska soodvisnost in posameznikova odgovornost, razvoj socialnih veščin, struktura interakcije) ter metode in strategije za njihovo oblikovanje. Možnosti uporabe dela v skupinah v šoli z otroki in mladostniki, odraslimi. Delo v skupinah z otroki s posebnimi potrebami (npr. učenci z učnimi težavami). Spodbujanje inkluzije s pomočjo dela v skupinah. Delo z odraslimi v skupinah (delo s starši, učitelji, delo s širšo skupnostjo vseživljenjsko učenje).
Računalniško podprto učenje v skupinah (CSCL – computer supported collaborative learning), možnosti in strategije uporabe v pri delu v šoli. Najpogostejše težave pri učenju v skupinah in strategije za njihovo odpravljanje.