Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina bo osredotočena na:
a) Posebnosti pri prevajanju pravnih besedil:
- Pravni jezik in njegove specifike;
- Razlike med pravnimi sistemi;
- Ekvivalenca pri prevajanju pravnih besedil;
- Tipi pravnih besedil (normativni, pojasnjevalni, argumentativni, informativni);
- Pomen funkcije pri prevajanju pravnih besedilih;
- Različne strategije pri prevajanju pravnih besedil.
b) temeljne pojme pravoznanstva
Primerjalno pravo pri prevajanju pravnih besedil; Uvod v pravoznanstvo: opredelitev temeljnih pojmov, npr. pravo in država, pravno pravilo, pravni viri; pravni akti, pravno razmerje, pravne panoge, pravne družine, pravni sistemi. Temeljne značilnosti in načela ustave Republike Slovenije; državna ureditev Republike Slovenije. Poglavitne značilnosti nekaterih tujih pravnih sistemov.

- BOHINC, Rado, CERAR, Miro, RAJGELJ, Barbara. 2006. Temelji prava in pravne ureditve: za nepravnike. Ljubljana: GV založba.
- CAO, Deborah. 2007. Translating law. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.
- DE GROOT, Gerard-René. 2006. Legal translation. V SMITS, Jan M. 2006. Encyclopedia of Comparative Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 423-433.
- GRAD, Franc, KRISTAN, Ivan, PERENIČ, Anton. 2004. Primerjalno ustavno pravo. Ljubljana: Pravna fakulteta.
- PAOLUCCI, Sandro. 2011. The problem of equivalence in translating legal texts, Lebende Sprachen, vol. 56.
- PAOLUCCI, Sandro. 2017. Translating names of constitutional bodies in legal texts: Italian translation of names of Slovenian constitutional bodies in different types of legal texts. The Journal of Specialised Translation 27(1). 75-103.
- PAVČNIK, Marijan, CERAR, Miro, NOVAK, Aleš. 2011. Uvod v pravoznanstvo. Učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje. Ljubljana: Uradni list RS.
- ŠARČEVIČ, Susan. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague – London – Boston: Kluwer Law International.