Sodobni pristopi k preučevanju klasičnih jezikov

Sodobni pristopi k preučevanju klasičnih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Študentje se seznanijo s sodobnimi jezikoslovnimi pristopi k preučevanju latinskega in grškega jezika, kot so se razvili znotraj funkcionalne slovnice, tvorbeno-pretvorbene slovnice, teorije naravnosti, korpusnega jezikoslovja itd. Posamezni cikel predavanj obravnava izbrano temo s področja jezikoslovja klasičnih jezikov, pri čemer je poudarek na sinhronem pristopu. Med te teme sodijo:
- skladnja in semantika latinskega in grškega jezika; njuna uporabnost pri poučevanju klasičnih jezikov
- sociolingvistika in klasični jeziki; dvojezičnost in večjezičnosti v Rimskem in Bizantinskem cesarstvu
- tvorbeno-pretvorbena slovnica in klasični jeziki (primeri obravnave)
- teorija naravnosti (zaznamovanosti) in klasični jeziki (primeri obravnave)
- korpusno jezikoslovje in klasični jeziki (primeri obravnave)