Sociologija izobraževanja odraslih

Sociologija izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Teoretične osnove sociologije izobraževanja: klasične in sodobne teorije izobraževanja (funkcionalizem, utilitarizem, interakcionizem, marksizem, kritična teorija v izobraževanju, reprodukcijske teorije).
Raziskovalne tradicije v sociologiji izobraževanja (pozitivizem, antipozitivizem in empiricizem, epistemološki problemi raziskovanja v izobraževanju, raziskovalne paradigme v izobraževanju, trendi v kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metodah).
Socialna stratifikacija, socialna mobilnost in izobraževanje (neenakost izobraževalnih možnosti; razlike v izobraževanih dosežkih; izobrazba; poklicni položaj in dohodek; znanje, moč in izobrazba).
Udeleženci izobraževanja glede na spol, starost, socialno in izobraževalno poreklo, etnično pripadnost in regionalni izvor; motivacije in pričakovanja udeležencev izobraževanja; njihovi dosežki v izobraževanju.
Pomen družine v izobraževalnih procesih (družina in merjenje šolskega okolja; družina, šola, socialni in kulturni kapital; izobraževanje staršev; odnosi starši-šola; ekonomski položaj družine).
Proučevanje izobraževalnih procesov (sociološka obravnava učnega načrta - skriti učni načrt; pridobivanje vrednot in veščin, socializacija).

Obvezna literatura:
- Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija. teme in pogledi. Ljubljana: DZS.
- Jarvis, P. (1985). The sociology of adult and continuing education. London: Croom Helm.
- Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju. Ljubljana: Založba Krtina
- Meighan, R. (1996). A Sociology of Educating. London: Cassell Educational Ltd.
- Moore, R. (2004). Education and Society. issues and Explanations in the Sociology of Education. Cambridge, Malden: Polity Press.

Priporočena literatura:
- Blackledge, D., Hunt, B. (1985). Sociological interpretation of education. New York, London: Routledge.
- Dewey, J. (1997). Democracy and Education. New York: The Free Press.
- Giddens, A. (2000). Sociology. Cambridge: Polity Press. Poglavje "Education".
- Laval, C. (2005). Šola ni podjetje. Neoliberalni napad na javno šolstvo. Ljubljana: Krtina
- Saha, L.J. (1997). International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, New York, Tokyo: Pergamon, Elsevier Science Ltd.

REVIJE: Sociology of Education, British Journal of Sociology of Education, International Studies in Sociology of Education, Italian Journal of Sociology of Education, The Sociology of Education Abstracts, JCEPS- The Journal for Critical Educational Policy Studies