Slovenščina za učitelje

Slovenščina za učitelje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona

- Vloga in položaj slovenščine v šoli
- Slovenščina kot jezik pedagoške komunikacije, socialna in funkcijska zvrstnost
- Odnosni govor; vljudnost in pragmatična jasnost kot merili izbire izraznih sredstev za oblikovanje odnosov v razredu
- Spoznavni govor: razmerje med trditvami in ponazarjalnim gradivom; opisovanje, pripovedovanje, razlaganje, utemeljevanje; izražanje logičnih razmerij z jezikovnimi sredstvi
- Sporazumevanje – jezik – besedilo
- Učiteljeva priprava na govorno nastopanje v razredu; prednosti in pomanjkljivosti slušnega prenosnika; pravorečje in retorika; načela praktične stilistike
- Vodenje pogovora in sodelovanje v pogovorih, oblikovanje in zastavljanje vprašanj različnih tipov in zahtevnosti
- Branje in pisanje uradovalnih besedil (npr. dopisovanje z ministrstvom, starši)
- Značilnosti znanstvenega in poljudnoznanstvenega besedila
- Pisanje strokovnega besedila
- Jezikovni priročniki, korpusi in drugi elektronski viri ter njihova uporaba
- Strategije dejavnega poslušanja
- Bralne učne strategije
- Usmerjanje učencev pri pripravi na govorno nastopanje in sodelovanje v pogovoru
- Usmerjanje učencev pri pisanju strokovnega besedila

- Vogel, J., Cestnik, M. (2006): Razvezani jezik: jezikovni priročnik, Ljubljana: Mladinska knjiga, 136 str. COBISS.SI-ID - 226966528
- Vogel, J., Kastelic, S., Ozimek, J. (2007): Slovenščina 1. Z besedo do besede: jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga, 203 str. COBISS.SI-ID - 232659456
- Vogel, J. (2009). Slovenščina v šoli - le poseben učni predmet ali sestavni del vsakega predmeta?. V: Vzgoja in izobraževanje, letnik 40, št. 2, str. 15–21. COBISS.SI-ID - 1131780
- Vogel, J. (2010): Zmožnost jezikovnega sporazumevanja kot temeljni cilj jezikovnega izobraževanja v šoli. V: Lo Bianco, Joseph, Marentič-Požarnik, Barica, Ivšek, Milena. Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 106–135. COBISS.SI-ID - 251085312
- Vogel, J. (2004): Nekateri vidiki zvrstnosti govorjenega diskurza s stališča poslušalca. V: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem / Obdobja 22 - metode in zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 453-466. COBISS.SI-ID 216918272
- Gradišar, A., Pečjak, S. (2002): Bralne učne strategije. Ljubljana: ZRSŠ, 368 str. COBISS.SI-ID - 115995648