Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov

Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Pregledni prikaz vrst praslovanskega pregibanja: imensko pregibanje, zaimensko pregibanje, pridevniško pregibanje glagolsko pregibanje po slovničnih glagolskih kategorijah.
Nomen: Podstave in fenomenologija indoevropskega imenskega pregibanja: semantična in oblikoslovna specifika pregibanja po debelih. Razvojni premik v praslovanskem pregibanju: zmanjševanje števila sklanjatvenih vzorcev (vključno z redistribucijo neproduktivnih vzorcev v produktivne), njihova preureditev po slovničnem spolu. Pojav analitičnega pregibanja. Specifika pridevniškega pregibanja: razvoj pridevniške sklanjatve v arealnem kontekstu in upad imenskih oblik pridevnika.
Pronomen: Podstave in fenomenologija indoevropskega zaimenskega pregibanja: semantična in oblikoslovna specifika zaimenskih vrst. Vpliv končniškega nabora zaimenske sklanjatve na imensko in na imensko-zaimensko sklanjatev v arealnem kontekstu.
Verbum: Podstave in fenomenologija indoevropskega glagolskega pregibanja, semantična in oblikoslovna specifika: vrste slovničnih kategorij pri glagolu, vrste glagolskih osnov, tvorba sistema časovnih in modalnih oblik, neosebne glagolske oblike. Razvoj glagolskega sistema v praslovanščino in v slovanske jezike. Pregledno se podaja razvoj sistem časov, naklonov in načinov, vključno z osvnimi značilnostmi glagolskega besedotvorja. Slovanski glagolski vid.