Pregled splošnega jezikoslovja

Pregled splošnega jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marvin Tatjana

Vsebina

Opredelitev jezikoslovja kot empirične znanosti, opredelitev predmeta jezikoslovja, podatki in metodologija sodobnega jezikoslovja.

Zgodovinski razvoj jezikoslovnega razmišljanja o jeziku.
Pregled petih slovničnih modelov:
- antična/tradicionalna slovnica;
- srednjeveška (filozofska) slovnica;
- zgodovinska slovnica;
- strukturalna slovnica;
- tvorbena slovnica.

Jezikovne univerzalije in jezikovne tipologije.

Filogeneza jezika.

Ontogeneza jezika.