Pomožne zgodovinske vede

Pomožne zgodovinske vede

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Temeljni pojmi. Zgodovina discipline. Uvod v latinsko paleografijo. Uvod v diplomatiko. Uvod v kronologijo. Uvod v sfragistiko. Uvod v heraldiko. Uvod v egdotiko. Uvod v numizmatiko.