Opisna slovnica nove grščine I

Opisna slovnica nove grščine I

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Unuk Lara, red. prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Opisna slovnica nove grščine I predstavlja nadaljevanje prvostopenjskega predmeta Uvod v novo grščino. Sestavljen je iz predavanj (v slovenščini) in vaj (v novi grščini).
Predavanja obravnavajo:
- novogrško glagolsko ureditev
- novogrško samostalniško in pridevniško ureditev
- novogrško skladnjo; tvorba in raba najpomembnejših odvisnih stavkov; priredje in podredje v novi grščini
Vaje so namenjene:
- sistematičnemu poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča
- razvijanju sposobnosti za razumevanje tujega sporazumevanja in za tvorjenje lastnih ustnih sporočil v zlasti pogostejših vsakodnevnih govornih situacijah
- razvijanju sposobnosti pisnega izražanja: pisanje krajših sporočil v zvezi z zgoraj omenjenimi tematikami.