Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); priprava študentov na skladenjsko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc. Teme: vsakdanje življenje, delo in prosti čas itd.

Silić, J., Pranjković, I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga. 183–390. COBISS.SI-ID 31333218
V. Anić, J. Silić, 2001: Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, Školska knjiga. COBISS.SI-ID - 1936683
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.