Latinščina 1

Latinščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Bergamasco Meta, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije, pet deklinacij (samostalniki in pridevniki), osebni in svojilni zaimki, nekateri števniki, deloma: vprašalni, oziralni, nedoločni, kazalni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni, časovni…) in predlogi, stopnjevanje pridevnika, tvorba in stopnjevanje adverba, particip prezenta.

Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni, oziralni in časovni; pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini.

Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleška leksika).

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).

KELLER, A.; RUSSELL, S., Latinščina od besed do branja, 1. del (vaje in slovnica), Znanstvena založba FF UL, Ljubljana 2011 COBISS.SI-ID - 255206144
ŠEGA ČEH, B., učno gradivo (izročki)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 220444672
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 COBISS.SI-ID - 123934208 ali
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973 COBISS.SI-ID – 7424513

Priporočena literatura:
SEGURA MUNGUÍA, S., Grammatica llatina, Publicacions i Edicions UB, Madrid 2005
WIESTHALER, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-
Tujejezični slovarji, npr:
Pimentel Álvarez, J., Breve diccionario latín-espanol, espanol-latín, México, D.F., 1999
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico latín-espanol y de las voces derivadas, Universitad de Deusto, Bilbao 2006
Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
GRIMAL, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003