Kompetence pri pouku književnosti

Kompetence pri pouku književnosti

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, prof. dr. Žbogar Alenka

· Razvijanje jezikovne pismenosti/sporazumevalne zmožnosti pri pouku književnosti (branja, pisanja, govorjenja, poslušanja).
· Razvijanje ključnih kompetenc/zmožnosti pri pouku književnosti: zmožnosti medpredmetnega povezovanja, kulturne in medkulturnih zmožnosti, digitalne zmožnosti, bralne in literarne kompetence.
· Bralna kompetenca in bralne strategije: strategija VŽN, Paukova/Cornellova strategija, splošna študijska strategija, strategija PV3P.
· Literarna kompetenca in pouk književnosti: zmožnosti literarnega branja, literarnega raziskovanja in literarnega ustvarjanja (ustvarjalnega branja in pisanja ter poustvarjalnih dejavnosti).
· Značilnosti literarnega branja. Domače branje pri pouku književnosti.
· Vrste/spoznavno sprejemne stopnje odzivanja, vrste bralcev glede na bralni razvoj in bralne zmožnosti.
· Govorna interpretacija literarnih besedil kot ustvarjalna dejavnost, faze priprave nanjo;
· Interpretativno branje in medijsko posredovanje literarnih besedil.
· Kreativno /ustvarjalno pisanje, faze pisnega procesa.
· Didaktična načela in metode za razvijanje ključnih kompetenc pri pouku književnosti (branje z(a) razumevanje(m), problemsko-ustvarjalni pouk književnosti).
· Didaktična načela vključevanja in razvijanja ključnih kompetenc pri pouku književnosti, zlasti jezikovne, bralne, literarne zmožnosti, kulturne zmožnosti in medkulturnih zmožnosti, zmožnosti medpredmetnega povezovanja, digitalne pismenosti.

- BRALNA pismenost v Sloveniji in Evropi: zbornik konference. Ljubljana: ZRSŠ, 2011. COBISS.SI-ID - 258423808
- Grosman, Meta, 2004: Zagovor branja. Ljubljana: Sephia.COBISS.SI-ID - 216172544
- Podbevšek, Katarina, 2006: Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: SDS. COBISS.SI-ID 230825728
- Žbogar, Alenka, 2013: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. . COBISS.SI-ID - 266665728
- Žbogar, Alenka. Kulturne in medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: - Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 228-233. COBISS.SI-ID 268595456
- Žbogar, Alenka: Jezikovna pismenost in osnovnošolski pouk slovenščine. Pedagoška obzorja, 2012, letn. 27, [št.] 1/2, str. 71-85. COBISS.SI-ID - 1142020
- Žbogar, Alenka, 2015. Slovenian high school literature instruction in the light of developing cultural competence. Međunarodni naučni skup »Vrednosti i identitet«. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije »Dr. Lazar Vrkatić«. COBISS.SI-ID 300350727

http://naucni-skup.fpps.edu.rs/PDF/Zbornik%205%20prelom-za%20cip.pdf

- Žbogar, Alenka, 2015. Razvijanje kompetencije čitanja u nastavi književnosti. V. dani Šime i Ante Starčevića: znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. 7. i 8. svibnja 2015. Gospić: Sveučitilište u Zadru: - Odjel za nastavničke studije u Gospiću. COBISS.SI-ID 69466210